Sist oppdatert: 19.02.202019.02.2020

Sammendrag: Statsborgerskap

Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi hun ikke hadde dokumentert å ha avlagt avsluttende prøve i norsk muntlig på minst nivå A2, jf. statsborgerforskriften § 4-4 annet ledd. Det var heller ikke dokumentert at det var grunnlag for å gjøre unntak fra kravet.

Sakens bakgrunn

 
UDI avslo klagerens søknad om norsk statsborgerskap fordi klageren ikke oppfylte kravet om å ha avlagt prøve i norsk muntlig på nivå A2 eller høyere. Klageren opplyste at hun hadde tatt prøven flere ganger og fått resultat A1, men hun hadde aldri klart å oppnå nivå A2. Klageren var nesten 60 år, og hadde hatt flere operasjoner. Hun hadde alltid ønsket å prate norsk, men synes det var vanskelig, og slet med å huske hva hun skulle si.
 

Vurdering og konklusjon

 
UNE tok ikke klagen til følge, og dermed fikk ikke klageren norsk statsborgerskap. Klageren oppfylte ikke kravet om kunskaper i norsk muntlig i statsborgerloven § 8,  jf. lovens § 7 første ledd bokstav f.
 
Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig gjelder klagere mellom 18 og 67 år, og er oppfylt dersom klageren har avlagt avsluttende prøve i norsk muntlig på nivå A2 eller høyere etter introduksjonsloven § 19 annet ledd. Klageren hadde kun bestått prøven på nivå A1, og det var ikke tilstrekkeklig.
 
UNE bemerket at i følge statsborgerforskriften § 4-3 nr. 2 kan det gjøres unntak fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig dersom klageren dokumenterer at hun;
"på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker er ute av stand til å delta i og gjennomføre norskopplæring. Unntaket gjelder søker som overhodet ikke kan delta i norskopplæring, og som ikke vil kunne gjennomføre norskopplæring i løpet av tre år."
Klageren hadde opplyst at hun hadde blitt operert, men hun hadde ikke sannsynliggjort at helsen hennes gjorde at hun ikke kunne bestå prøve i norsk muntlig med nivå A2. Klageren var derfor ikke omfattet av unntaksbestemmelsen sitert ovenfor. Klageren hadde heller ikke dokumentert at hun oppfylte noen av de andre grunnene for unntak etter statsborgerforskriften §§ 4-2 eller 4-3.
 

Var dette sammendraget nyttig?