Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Anmodningen ble enstemmig ikke tatt til følge.

Sakens bakgrunn

Kvinne søkte asyl i august 2018. Hun oppgav å være afghansk borger som hadde bodd i Iran hele livet frem til hun forlot hjemlandet i 2016. Klageren fremla ikke pass eller andre identitetsdokumenter

UDI og UNE avslo klagerens søknad om beskyttelse under henvisning til at klageren ikke fremsto troverdig. Man la ikke grunn til hennes anførte asylgrunnlag eller at hun ikke hadde familie eller annet nettverk.

I omgjøringsanmodning ble det fastholdt at klageren var uten nettverk ved retur til Afghanistan og videre ble det vist til at klageren hadde fysisk og psykiske plager.

Nemndas vurdering

UNE forsøkte å verifisere klagerens opplysninger om bosted og familie i Amayeshregisteret i Teheran, uten at klageren og/eller hennes familie ble gjenfunnet.

Nemnda fant at klagerens oppgitte identitet ikke var sannsynliggjort. Nemnda viste til at klagerens forklaring om sin familie og nettverk ikke fremstod som troverdig. Videre viste nemnda til at klageren ikke ble gjenfunnet i Amayeshregisteret.

Nemnda fant videre at klageren ikke fremstod som troverdig og at det ikke var grunnlag for å endre den opprinnelige vurderingen.

Etter nemndas vurdering var ikke klagerens oppgitte helseplager av en slik art at de i seg selv kunne gi grunnlag for opphold.

Var dette sammendraget nyttig?