Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Dissens.

Mann søkte beskyttelse i 2014. Ektefelle og to barn hadde kommet noen år tidligere og fått oppholdstillatelse i Norge. Anførsler om jordkonflikt, konflikt med ektefellens fetter og den generelle sikkerhetssituasjonen i hjemprovinsen. Det sentrale for nemnda var imidlertid anførselen om konvertering.

Nemnda delte seg i et flertall bestående av nemndmedlemmene og et mindretall bestående av nemndleder. Flertallet mente at klageren fremsto med en reell indre overbevisning og la til grunn at han var kristen. Det ble vist til at han konsekvent har fremholdt konverteringen, at han ikke har vært opptatt av å fremstå «mest mulig kristen» men hatt en nøktern og balansert forklaring om sin overbevisning. Hans forklaring viser at han har godt grep om kjernen i det kristne budskapet, og det kunne vanskelig kreves mer gitt hans svake lese- og skriveferdigheter. Han ga inntrykk av å være åpen for andre idealer enn de tradisjonelle afghanske verdiene, og syntes å komme fra en familie som ikke har vært spesielt religiøse.

Mindretallet, nemndleder, mente at klagerens forklaring om konverteringen ikke fremstod som troverdig, og la vekt på at han har svært begrensede kunnskaper om kristendommen og har vært svært lite aktiv i kristne fellesskap. Han ga heller ikke inntrykk av å ha gjort nevneverdige forsøk på å tilegne seg kunnskaper eller søke fellesskap, og fremsto som relativt lite interessert i dette. Hans forklaring om at konverteringen var uproblematisk for ham og hans familie og at han ikke tenkte særlig over konsekvensene, er også svært atypisk. Mindretallet fant det høyst utydelig hvordan hans indre prosess hadde vært frem mot valget om å la seg døpe.

Klageren fikk beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Ektefellen og barnet var omfattet av tillatelsen. Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort.

Var dette sammendraget nyttig?