Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Mann søkte beskyttelse i 2015 og oppga flere grunner for at han fryktet forfølgelse i hjemlandet knyttet til etnisitet, religion og forbindelse med amerikanerne. Han fikk avslag, og klaget på dette. Under klagebehandlingen anførte han at han hadde konvertert til kristendom 3 måneder etter UDIs avslag. Han hadde skaffet seg en norsk samboer, men hadde kone og barn i hjemlandet, som han håpet å få hit.

Klageren fremla pass, samt andre irakiske identitetsdokumenter. Klageren opplyste at han kort tid etter at han fikk kontakt med en menighet på Vestlandet ble døpt, og at han hadde fått en kortvarig dåpsopplæring.

Nemnda bemerket blant annet at den anførte konvertering skjedde kort tid etter at UDI hadde avslått klagerens asylsøknad, og at det da var grunn til å vurdere denne anførselen nøye. Nemnda pekte på at det bare var gått noe over en uke fra den første kontakt mellom klageren og menigheten før klageren ble døpt.

Avgjørende for nemndas vurdering var likevel fraværet av refleksjon knyttet til konverteringen, samt manglende kunnskaper om den religion klageren anførte å ha konvertert til. Nemnda pekte i sammenhengen på at klageren i nemndmøtet hadde fremstått som rimelig ressurssterk, og at det måtte kunne forventes at han skulle fremvise kunnskaper og refleksjon rundt de valg han anførte å ha truffet. I en samlet vurdering mente nemnda at klageren ikke hadde den nødvendige troverdighet når han anførte å ha konvertert.

Nemnda fant heller ikke grunnlag for at anførselen som sådan kunne utløse noen risiko for forfølgelse, fordi nemnda fant anførselen så klart strategisk forankret i et ønske om å oppnå oppholdstillatelse at det heller ikke i hjemlandet kunne tenkes å innebære noen risiko for klageren dersom dette skulle komme frem.

Heller ikke de anførslene som ble fremmet i forbindelse med UDIs behandling av klagerens sak kunne føre frem under klagebehandlingen. Nemnda viste til de grunner UDI hadde kommet med, idet disse ble tiltrådt.

Var dette sammendraget nyttig?