Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder hele familien.

Ektepar med barn søkte om beskyttelse i 2016. De fremla ikke pass eller andre gyldige reisedokumenter eller identitetsdokumenter. Klagerne opplyste blant annet at de fryktet hevn fra konas tidligere ektemann ved retur til Afghanistan.

Nemnda bemerket blant annet at klagerens forklaringer var sammenfallende i vesentlige trekk, og ellers konsistente og sammenhengende. Den tvil som fantes i saken måtte derfor komme klagerne til gode. Nemnda tok utgangspunkt i klagernes anførsler og opplysninger.

Nemnda mente at det forelå en reell risiko for at konas tidligere ektemann ville kunne finne henne og hennes nye familie dersom de returnerte til hjemlandet. Nemnda oppfatter at det ville være en fare for at hennes nåværende ektemann ikke ville kunne beskytte henne mot den forrige ektemannen, og at den forrige ektemannen også ville kunne utgjøre en fare den nåværende ektemannen og sønnen deres. Nemnda mente derfor at hele familien oppfylte vilkårene for å anses som flyktninger etter utlendingslovens § 28 første ledd bokstav b.

Det var ikke aktuelt å henvise klagerne til å søke beskyttelse i en annen del av hjemlandet enn der de er fra (internflukt). Nemnda foretok en konkret vurdering og konkluderte med at det forelå personlige forhold i saken som tilsa at internflukt ikke ville være trygt for familien.

Nemnda la til grunn at klagerne var borgere av Afghanistan, men de oppgitte identitetene ble ellers ikke ansett sannsynliggjort.

Tillatelse ble gitt for ett år av hensyn til fortsatt identitetskontroll, jf. utlendingsforskriften § 10-13.

Var dette sammendraget nyttig?