Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble tatt til følge.

Klageren hadde hatt midlertidig oppholdstillatelse (MOT) i Norge siden høsten 2012 da hun høsten 2016 søkte om permanent oppholdstillatelse (POT). UDI avslo søknaden våren 2017.

UNE viste til at det for de som har søkt POT fra og med 17.12.2016 kan gjelde nye regler om krav til opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap. Klageren (K) hadde søkt POT før denne dato, og var dermed omfattet av tidligere regelverk. Det var da et vilkår for POT at utlendingen har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven (intrl), jf. utl § 62 første ledd bokstav d, slik bestemmelsen tidligere var utformet.

I henhold til intrl § 17 første ledd har utlendinger mellom 16 og 67 år som har fått MOT etter utl som danner grunnlag for POT, rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. K fikk første MOT som dannet grunnlag for POT etter 01.01.2012. Etter intrl § 17 tredje ledd (nå annet ledd) gjelder imidlertid ikke kravet om 600 timer for en utlending med MOT etter utl §§ 23 og 25 («arbeidsinnvandrere») og deres familiemedlemmer med tillatelse etter utl kapittel 6. Disse plikter å gjennomføre opplæring i til sammen 300 timer (det vil si de plikter å delta uten å få opplæringen gratis).

K’s ektefelle (E) hadde frem til våren 2014 hatt MOT i medhold av utl § 23. Han fikk da POT. K har hatt tillatelse i familieinnvandring med E. Det var dermed klart at K, mens E hadde tillatelse i medhold av utl § 23, kun hadde plikt til opplæring i til sammen 300 timer. Fra det tidspunkt K’s MOT ble fornyet (sommeren 2015) etter at E hadde fått POT, mente UDI at kravet til opplæring for K ble endret fra 300 timer til 600 timer. UDI viste til at K ikke lenger kunne regnes som «familiemedlem til en arbeidsinnvandrer» etter at E var blitt innvilget POT. UNE delte ikke UDIs oppfatning på dette punkt. Lovteksten (intrl) sa ikke noe om det nevnte tilfellet. Det gjorde, så vidt UNE kunne se, heller ikke Ot.prp. nr. 50 (2003 -2004) (Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.)

UNE nevnte også at dersom plikten til opplæring endres fra 300 timer til 600 timer fra det tidspunkt utlendingen får sin første MOT etter at referansen har fått POT, vil dette kunne få vilkårlige og urimelige konsekvenser.

UNE konkluderte etter dette med at den plikt til opplæring i 300 timer som K opprinnelig hadde, ikke hadde blitt endret til en rett og plikt til opplæring i 600 timer. Hun hadde dokumentert at hun hadde gjennomført opplæring i 300 timer, og vilkåret etter utl § 62 første ledd bokstav d (slik bestemmelsen tidligere var utformet) var dermed oppfylt. K oppfylte også de øvrige vilkårene for POT i utl § 62.

Var dette sammendraget nyttig?