Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte, der også to av barna forklarte seg.

Klagen ble ikke tatt til følge. Dissens.

Sammendraget gjelder hele familien.

Ektepar med fem mindreårige barn søkte beskyttelse og viste til at de flyktet fra hjemlandet da mannens fetter ville tvinge familiens eldste døtre til å gifte seg med fetterens sønner. Da familien nektet, truet fetteren med å drepe dem. Videre anførte de at ektemannen var truet av Taliban som følge av sitt tidligere arbeidsforhold knyttet til myndighetene. Klagerne la ikke frem noen former for dokumenter. De opplyste å komme fra et Taliban-dominert distrikt i Baghlan-provinsen.

UDI avslo søknaden under henvisning til at klagernes forklaring ikke var troverdig. UDI vurderte ikke situasjonen i deres hjem-område for å være av en slik art at den kunne begrunne tillatelse etter loven § 28 første ledd b, og at det heller ikke forelå individuelle forhold som kunne begrunne dette.

Nemndas flertall vurderte i likhet med UDI, at deres forklaring ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort, og at den ikke kunne legges til grunn for vurderingen av familiens beskyttelsesbehov. Nemndas flertall var videre usikre på om det medførte riktighet at de forlot den anførte landsbyen på det tidspunktet de oppga. Flertallet tok imidlertid ikke stilling til dette, herunder heller ikke om sikkerhetssituasjonen var av en slik art at de ikke kunne pålegges å returnere dit, da familien uansett kunne henvises til internflukt. Familiens eldste barn var jenter, flertallet la til grunn at det ville være til deres beste å få tillatelse etter lovens § 38, jf blant annet jenters kår i Afghanistan per i dag. Dette momentet ble imidlertid ikke ansett å alene kunne begrunne tillatelse etter denne bestemmelsen.

Mindretallet la klagernes forklaring til grunn og mente de hadde krav på beskyttelse etter loven § 28 første ledd bokstav b, og at de heller ikke kunne henvises til internflukt da de ikke ville være trygge for hevn fra mannens fetter og Taliban uansett hvor de tok opphold i Afghanistan.

Var dette sammendraget nyttig?