Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Klagerens førstegangs midlertidige oppholdstillatelse var gyldig fra februar 2006. Den ble fornyet uten avbrudd til oktober 2008. Neste tillatelse ble gitt fra august 2009 til august 2010. Den ble så fornyet fra oktober 2010 til oktober 2012, for deretter å bli fornyet uten avbrudd til oktober 2016. Klageren søkte om permanent oppholdstillatelse (POT) i juli 2014.

UNE viste til at det var et vilkår for POT at klageren hadde gjennomført pliktig norsk­opplæring i henhold til introduksjonsloven, jf. utl § 62 første ledd bokstav d. Vilkåret var ikke oppfylt. Klageren hadde fått første tillatelse mellom 01.09. 2005 og 01.01.2012. Det var da et krav om gjennomføring av 250 timer norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunns­kunnskap. Klageren hadde ikke fremlagt dokumentasjon på at dette var gjennomført. Han hadde kun fremlagt en årsvurdering av individuell opplæringsplan fra skolen han hadde gått på. Det var heller ikke fremlagt dokumentasjon fra klagerens hjemkommune om at klageren var fritatt fra kravet om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

UNE viste i tillegg til at det etter klageoversendelsen til UNE var fremlagt en bekreftelse fra den videregående skolen som klageren hadde gått på. Denne medførte heller ikke at opplæringsvilkåret var oppfylt. Det må være gjennomført 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og opplæringen må være gitt i regi av kommunen der klageren er bosatt, eller av en annen tilbyder som er godkjent av kommunen. Med hensyn til undervisningen i samfunnskunnskap (50 timer av det totale antallet timer), må denne være gitt på et språk innvandreren forstår, jf. Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det ble gjort oppmerksom på at utl § 62 ikke åpnet for skjønnsmessige vurderinger.

UNE kom videre til at klageren ikke oppfylte vilkårene for POT i medhold av unntaks­bestemmelsen i utf § 11-4. Grunnvilkåret om at utlendingen i minst det siste året har hatt tillatelse som kan danne grunnlag for POT, var oppfylt.  Vilkåret om langvarig opphold

(§ 11-4 bokstav a) og vilkåret om «særlig sterke rimelighetsgrunner» (§ 11-4 bokstav c) ble imidlertid ikke ansett oppfylt. Med hensyn til vilkåret om langvarig opphold ble det vist til at oppholdet etter forvaltningspraksis må ha vært sammenhengende eller tilnærmet sammen­hengende, og at flere kortvarige opphold ikke kan legges sammen. Det kreves minst 8-10 års opphold med tillatelse for at vilkåret skal anses oppfylt. Selv om klageren fikk sin første tillatelse i februar 2006, hadde han kun hatt opphold med tillatelser i ca. 8 år og 5 måneder. Det ble vist til at han hadde vært uten tillatelse i to perioder på henholdsvis ca. 9 måneder og ca. 2 måneder. I tillegg hadde han også hatt utenlandsopphold av lang varighet, blant annet et utenlandsopphold på ca. 9 måneder.

Var dette sammendraget nyttig?