vektskål

Foto: bigstockphoto

UNE har oppfylt plikten til utredning og begrunnelse i en familieinnvandringssak.

Saken som ble behandlet i Høyesterett gjaldt en far som søkte om oppholdstillatelse fordi han har en sønn i Norge. Faren har rett til åtte timer samvær med sønnen i året. UNE mente vilkårene for å få oppholdstillatelse ikke var oppfylt. UNE mente at resultatet i saken var klart og at det burde ha betydning for hvor langt forvaltningens plikt til utredning og begrunnelse strekker seg.

Dommen vil ha betydning for familieinnvandringssaker, men også andre saker der forvaltningen vurderer sterke menneskelige hensyn. Dommen gir viktige avklaringer om hvor langt forvaltningens plikt til utredning og begrunnelse strekker seg i slike saker.

I denne konkrete saken var Høyesterett enig med UNE i at det ikke var nødvendig i å gjøre en ytterligere utredning av barnets situasjon.

Høyesterett mente også at UNE har begrunnet avslaget på en tilstrekkelig måte. UNE mente det var til barnets beste at faren skulle få oppholdstillatelse, men kom til at det ikke var sterke menneskelige hensyn i lovens forstand som gjorde at han kunne få oppholdstillatelse. Begrunnelsen var at barnet har bodd hos fosterforeldre helt siden barnet ble født. Barnet har hatt svært begrenset samvær med faren og det var ingenting som tydet på at samværet ville komme til å øke i omfang.

Høyesterett var også enig i at det kan gjøres inngrep i retten til familieliv i denne saken. Vedtaket er derfor ikke i strid med Grunnloven eller den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 som handler om retten til familieliv.

Du kan lese hele dommen på domstol.no (PDF, ekstern lenke)