Den kraftige økningen i antallet asylsøkere over Storskog høsten 2015 gjorde at UNE etablerte et eget «Hurtigløpprosjekt» for å håndtere denne porteføljen.

UNE har nå behandlet de fleste av de drøyt 2000 sakene vi har mottatt og prosjektorganiseringen er derfor avsluttet

Sakene har hatt en særlig prioritet i hele utlendingsforvaltningen. Ikke minst ved en stor økning i antall saker er det viktig at forvaltningen ivaretar også den samfunnsmessige interesse det har å få rask avklaring av hvem som har rett til opphold og hvem som må forlate landet. Dette fordrer rask klagesaksbehandling. Gjennom prosjektet har UNE lyktes i vesentlig grad å redusere saksbehandlingstiden på klagesaker, uten at dette har gått ut over grundigheten eller klagernes rettssikkerhet.

Formålet med prosjektet var kortest mulig saksbehandlingstid, samtidig som saksbehandlingen fortsatt måtte holde forsvarlig kvalitet. I samtlige saker - det være seg kurante eller mer komplekse - skal UNE sikre klagerens rettssikkerhet, og dette har vært like viktig og sentralt her som i øvrige saker.

Det ble satt av ressurser for å ferdigbehandle sakene innen svært korte frister, samtidig som UNE har brukt tilstrekkelig tid på de sakene som trengte mer utredning. Som opplyst om under «Saksbehandlingstider», var målet at de fleste av Storskog-sakene skulle avgjøres innen 14 dager.

Status etter at de fleste sakene er ferdig behandlet, er saksbehandlingstidene per 15. september som følger:

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle Storskog-sakene er 15,4 dager. Dette en vesentlig kortere saksbehandlingstid enn det som ellers er vanlig ved UNEs klagebehandling.

For saker som er avgjort av nemndleder etter forberedelse av sekretariatet er gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 14 dager. 72 % av sakene er behandlet innen de konkrete saksbehandlingsfristene som har vært satt, mens de resterende har det vært nødvendig å bruke noe mer tid på.

I dette ligger at en del saker har vært kompliserte og har krevd særlig grundig behandling, både av de rettslige og de faktiske spørsmålene. Herunder har 57 saker (31 sakskomplekser) vært behandlet i nemndmøte (med og uten fremmøte), og i tillegg har 2 saker vært behandlet i stornemnd.

  • Så langt er 20 saker behandlet i nemndmøte med personlig fremmøte, med gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 86 dager.  
  • 37 saker er behandlet i nemndmøte uten personlig fremmøte, med gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 33,4 dager.  
  • De to sakene som ble behandlet i stornemnd har saksbehandlingstid på henholdsvis 33 og 69 dager.

Storskog-saker som er avgjort og skal behandles i nemndmøte, utgjør til sammen 3,9 %. Dette er omtrent samme andel nemndmøter som i øvrige asylklagesaker.