Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Usbekistan. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter tidligere å ha fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, blir også midlertidig opphevet.

Redegjørelse publisert 19.12.2014

Utlendingsnemnda (UNE) har den senere tid mottatt informasjon om at usbekiske myndigheter har arrestert enkelte personer som har reist dit fra Norge. Dette dreier seg både om personer som tidligere har fått beskyttelse i Norge, men som likevel har reist tilbake, og personer som har returnert etter å ha fått avslag på sin asylsøknad.

Midlertidig stopp av tvangsreturer og suspensjon av utreiseplikt er besluttet for å sikre at UNE får nødvendig oversikt i en situasjon der det stadig kommer ny informasjon som kan ha betydning for vurdering av hvem det kan være farlig for å returnere.

Dette innebærer at usbekiske borgere som tidligere har fått endelig vedtak der UNE opprettholder UDIs avslag, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket. Dette omfatter – i tillegg til tidligere asylsøkere – også personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

UNE har underrettet Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen i nevnte personkrets inntil videre skal sendes ut.

Suspensjon av utreiseplikten gjelder ikke for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen. Disse vil fortsatt bli returnert til det landet deres asylsøknad skal behandles etter internasjonale avtaler og overenskomster.