1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke familieinnvandring med ektefelle i Norge fordi referansepersonen ikke oppfylte kravet til fremtidig inntekt.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om familieinnvandring fordi kravet til forsørgelse ikke var oppfylt. Referansepersonen (klagerens ektefelle) oppfylte ikke kravet om nok inntekt frem i tid. Det var ikke særlig sterke menneskelige hensyn som tilsa at det skulle gjøres unntak fra kravet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2023
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Et mindreårig barn fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin far i Norge fordi underholdskravet ikke var oppfylt. Moren fikk avslag på sin søknad samme dag. Det var ikke grunn til å gjøre unntak fra underholdsvilkårene.