Sist oppdatert: 09.02.2023 09.02.2023

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse som faglært fordi utdanningen hans som snekker ikke var av tilstrekkelig varighet. Han hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig praktisk arbeidserfaring som snekker til at han kunne anses å ha spesielle kvalifikasjoner som kunne veie opp for manglende formelle kvalifikasjoner.

Bakgrunn

UDI avslo klagerens søknad om arbeidstillatelse for å arbeide som snekker. Avslaget var begrunnet med at utdanningen hans var for kort til at han kunne anses som faglært. Han hadde heller dokumentert arbeidserfaring som snekker.

UNEs vurdering

For å bli ansett som faglært arbeidstaker må utlendingen ha fagutdanning, fagbrev aller ha utdanning fra høyskole / universitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. Fagutdanning betyr en fullført utdanning som minimum tilsvarer en treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå i Norge. Ved utdanning fra høyskole / universitet er det et krav om fullført grad på bachelor- eller masternivå.

Dokumentasjonen klageren hadde sendt inn i klageomgangen, viste at han hadde vært deltidsstudent og fullført snekkerutdanningen i løpet av ett skoleår. Det var også opplysninger om at han hadde arbeidet 50 timer i uken i den samme perioden han skal ha vært student. UNE konkluderte med at klagerens utdanning var for kort til å likestilles med yrkesfaglig utdanning som snekker i Norge.

Siden klageren ikke hadde dokumentert at han hadde faglært kompetanse gjennom utdanning, vurderte UNE om han kunne få tillatelse som faglært på grunn av spesielle kvalifikasjoner. I slike tilfeller må klageren ha fått kompetanse gjennom praktisk arbeidserfaring, eventuelt i kombinasjon med utdanning, som tilsvarer minst en norsk fagutdanning på videregående skoles nivå. Som hovedregel må den den praktiske arbeidserfaringen og opplæringen være av minst dobbelt så lang varighet som den formelle utdanningen som mangler.

UNE mente at det ikke var godtgjort at klageren hadde tilstrekkelig praktisk arbeidserfaring som snekker. Sertifikatene han hadde lagt frem, viste at han hadde arbeidet i en stilling som kombinerte arbeid som maler og montering av gipsvegger. Det var ikke tilstrekkelig dokumentert at arbeid med gipsvegger er relevant for arbeid som snekker. Det var heller ikke dokumentert hvor mye av arbeidet som gjaldt malerarbeid og hvor mye var arbeid med gips.

Klagerens praktiske arbeid som snekker var ikke av tilstrekkelig varighet til at han kunne få tillatelse som faglært.

Var dette sammendraget nyttig?