Sist oppdatert: 15.03.2023 15.03.2023

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende fordi han ikke hadde sannsynliggjort at det var økonomisk grunnlag for driften.

Bakgrunn

Klageren hadde tidligere hatt midlertidige oppholdstillatelser i Norge, først i tre år som mastergradsstudent, og deretter i ett år som faglært arbeidssøker.

Han søkte så om midlertidig oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende. Vedlagt søknaden fulgte blant annet kopi av klagerens pass, forretningsplan, vitnemål og CV.

UDI mente at klageren ikke hadde sannsynliggjort at det var økonomisk grunnlag for driften og avslo søknaden. Etter UDIs vurdering var det heller ikke nødvendig at klageren oppholdt seg i Norge for etablering eller videre drift virksomheten.

UNEs vurdering

UNE viste til at en selvstendig næringsdrivende som skal drive næringsvirksomhet i Norge, har rett til oppholdstillatelse på nærmere bestemte vilkår. Det er blant annet et vilkår at det er nødvendig for etablering eller videre drift av virksomheten at den næringsdrivende oppholder seg i Norge og deltar aktivt i driften. Det er også et vilkår at klageren godtgjør at det er økonomisk grunnlag for driften, og at det arbeidet klageren skal utføre i virksomheten, krever kompetanse som faglært.

For at vilkåret om økonomisk grunnlag skal være oppfylt, må klageren kunne forsørge seg selv. Kravet til underhold er at klageren har egne midler som minst utgjør 2,5 G (grunnbeløpet i folketrygden), som på vedtakstidspunktet utgjorde 278 693 kroner per år. Hoveddelen av pengene må komme fra driften.

For å sannsynliggjøre at det er økonomisk grunnlag for driften må klageren legge frem en nøyaktig beskrivelse av virksomhetens art, finansierings- og budsjettplaner og regnskap dersom det foreligger.

UNE var i det vesentlige enig med UDIs vurderinger og viste til at klageren ikke hadde lagt frem dokumentasjon som understøttet beregningene av selskapets inntektsgrunnlag. Selv om klageren ikke hadde hatt tillatelse til å arbeide som selvstendig næringsdrivende, hadde dette ikke vært til hinder for at han hadde kunnet innhente konsulent- eller intensjonsavtaler eller inngå i dialog med aktuelle forretningspartnere i Norge i forbindelse med denne søknaden.

Var dette sammendraget nyttig?