Sist oppdatert: 26.01.2023 26.01.2023

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge fordi situasjonen i hjemlandet ble ansett som tilstrekkelig stabil. Det var heller ikke individuelle forhold i saken som tilsa at klageren hadde krav på beskyttelse i Norge.

Bakgrunn

Klageren hadde fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag, og hadde siden sendt flere omgjøringsanmodninger til UNE. Han ba nå UNE om å endre sin avgjørelse og viste til at han var uenig med den sittende statsministeren og hadde delt sine meninger i sosiale medier. Han hadde tidligere vært involvert i opposisjonell aktivitet. I tillegg viste han til den generelle sikkerhetssituasjonen i hjemlandet.
 

UNEs vurdering

UNE viste til at sakene til etiopiske borgere ble stilt i bero 19.11.2021 grunnet den komplekse og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen i landet. UNE mente at situasjonen nå var mer stabil og oversiktlig. Både berostillelsen og suspensjonen av utreiseplikten for etiopiske borgere med avslag på oppholdssøknader ble opphevet 30.04.2022.
 
UNE påpekte at situasjonen i landet fortsatt var spent, men at det ikke var slik at klageren på generelt grunnlag ville ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur til hjemlandet, eller ville stå i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Se utlendingsloven 28 1 a og b. Det forelå heller ingen individuelle forhold i saken som tilsa at klageren hadde behov for beskyttelse.
 
UNE mente at hans hjemsted var tilstrekkelig trygt til at han kunne returnere dit. Når det gjaldt hans aktivitet i sosiale medier, mente UNE at denne ikke vitnet om en mobiliseringsevne som ville få hjemlandets myndigheter til å se ham som en trussel. Angående hans opposisjonelle aktivitet, tilsa heller ikke denne at han skulle være i myndighetenes søkelys.
 
Det var heller ingen opplysninger i saken som tilsa at klageren måtte få opphold ut fra sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge, se utlendingsloven § 38. UNE viste til at dette var vurdert tidligere.
 

Var dette sammendraget nyttig?