Sist oppdatert: 12.01.2023 12.01.2023

Sammendrag: Tilbakekall

Klagerens oppholdstillatelser ble kalt tilbake fordi hun hadde fortiet vesentlig informasjon om sin identitet og sitt statsborgerskap. Etter en konkret vurdering la UNE avgjørende vekt på «barnets beste», og klageren fikk ny midlertidig tillatelse av hensyn til sine barn. De hadde oppholdt seg i Norge i mer enn åtte år og var godt integrert.

Bakgrunn

Da klageren kom til Norge i 2013 med ektefelle og barn, oppga hun at hun var borger av Syria fra Aleppo, og at hun søkte beskyttelse på grunn av sikkerhetssituasjonen i Aleppo. Hun oppga at hun også hadde blitt truet fordi hun var etnisk armener og kristen. På spørsmål om hun hadde forsøkt å søke om oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Armenia etter at krigen startet, svarte hun benektende. Hun fikk midlertidig oppholdstillatelse og senere permanent oppholdstillatelse på grunnlag av dette.

Det kom senere frem at klageren hadde søkt om og fått armensk statsborgerskap før hun kom til Norge, og at hun også hadde fått utstedt armensk pass.

Etter å ha forhåndsvarslet klageren, kalte UDI tilbake hennes oppholdstillatelse fordi hun hadde holdt tilbake vesentlig informasjon om sin identitet og at hun var armensk statsborger.

UNES vurdering

UNE la til grunn at klageren hadde syrisk og armensk statsborgerskap og at hun hadde gitt uriktige opplysninger om sin identitet til norske myndigheter. Siden oppholdstillatelsen i Norge ble gitt på grunnlag av de uriktige opplysningene, opplysningene var av vesentlig betydning for vedtaket og de ble gitt mot bedre vitende, var UNE enig med UDI i at klagerens midlertidige oppholdstillatelse og permanente oppholdstillatelse skulle tilbakekalles.

Etter en konkret helhetsvurdering av de ulike hensynene i saken, kom UNE til at hensynet til «barnets beste» måtte veie tyngre enn de innvandringsregulerende hensynene i saken. Klageren fikk dermed en ny midlertidig oppholdstillatelse på grunn av barnas tilknytning.

Var dette sammendraget nyttig?