Sist oppdatert: 12.07.202212.07.2022

Sammendrag: Statsborgerskap

Klageren fikk avslag på norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap. UNE mente han ikke kunne få unntak på grunn av helseproblemer.

Bakgrunn

UDI avslo klagerens søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke oppfylte kravet om bestått prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Se statsborgerloven § 8 og § 7 første ledd bokstav f.
 
Klageren forklarte at han ikke kunne ta prøvene av helsemessige årsaker. Han hadde blant annet kroniske psykiske plager som førte til konsentrasjonsvansker. UDI mente at klageren ikke kunne få unntak fra kravet om bestått prøve i norsk muntlig og samfunnskunnskap.
 

UNEs vurdering

UNE var enig med UDI og opprettholdt avslaget.
 
UNE viste til at det kan gjøres unntak fra kravet om beståtte prøver dersom klageren dokumenterer at han på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker er ute av stand til å delta i og gjennomføre norskopplæring. Se statsborgerforskriften § 4-4 og 4-3 nr. 2. Etter UNEs praksis skal det imidlertid mye til for å få et slikt unntak. Unntaket skal gjelde søkere som overhodet ikke kan delta i norskopplæring, og som ikke vil kunne gjennomføre norskopplæring i løpet av tre år.
 
UNE la vekt på at klageren både hadde gjennomført den obligatoriske opplæringen og tatt, men ikke bestått, en av de obligatoriske prøvene. Dette tydet på at han kunne klare å gjennomføre de aktuelle prøvene dersom de ble tilrettelagt. Videre la UNE vekt på at den innsendte legeerklæringen ikke viste at klageren overhodet ikke kunne gjennomføre prøvene.
 
UNE bemerket videre at prøven i norsk muntlig er beregnet å ta rundt 30 minutter, og at klageren ifølge opplysninger på www.kompetansenorge.no kan søke om tilpassing og tilrettelegging av prøven. Også prøven i samfunnskunnskap kan søkes tilrettelagt.

Var dette sammendraget nyttig?