Sist oppdatert: 12.01.2023 12.01.2023

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke arbeidstillatelse fordi det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for stillingen han var tilbudt.

Bakgrunn

Klageren søkte om arbeidstillatelse som faglært arbeidstaker for å arbeide hos en frukt- og bærprodusent i Norge.  Vedlagt søknaden var blant annet arbeidstilbudsskjema, informasjon om klagerens utdannelse og CV.

UDI mente at stillingen klageren var tilbudt, ikke krevde faglært kompetanse og at lønnen ikke var høy nok, og avslo søknaden.

I klageomgangen sendte arbeidsgiveren (som klagerens fullmektig) ny kontrakt og stillingsbeskrivelse for å vise at det var nødvendig med faglært kompetanse. Fullmektigen skrev også at dokumentasjonen på klagerens utdanning tilsa at han kan anses å ha kompetanse som agronom.

Mens klagen var til behandling, søkte klagerens arbeidsgiver på vegne av klageren om en ny tillatelse som sesongarbeider. 

UNEs vurdering

På bakgrunn av dokumentasjonen klageren hadde lagt frem om sin utdannelse, mente UNE at han var å anse som faglært siden han hadde fullført utdanning som «food engineer» i Colombia. UNE skrev videre at det også er et krav at kompetansen er relevant for stillingen. Det innebærer at hoveddelen av arbeidsoppgavene i den tilbudte stillingen krever kompetanse som faglært og at klageren har nettopp denne kompetansen. Det at man har faglært kompetanse som er nyttig eller positivt for arbeidet, betyr ikke at kompetansen er relevant i utlendingsforskriftens forstand. Det avgjørende er om klagerens faglærte kompetanse er nødvendig for stillingen.

Ifølge arbeidsgiveren var det spesielt klagerens kunnskap om reparasjon av landbruksmaskiner som var avgjørende for at stillingen krever faglært kompetanse. Ut fra arbeidsgiverens beskrivelse av arbeidsoppgavene, mente UNE at det ikke var sannsynliggjort at reparasjon av maskiner utgjorde hoveddelen av arbeidsoppgavene i stillingen klageren var tilbudt. UNE bemerket videre at klageren har utdanning på universitetsnivå, og mente at dette indikerte at klagerens kompetanse uansett ikke var relevant for en stilling som krever yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå.

Avslutningsvis påpekte UNE at arbeidstilbudet klageren hadde sendt inn i forbindelse med den senere søknaden om sesongarbeidstillatelse, inneholdt de samme arbeidsoppgavene som arbeidstilbudet som faglært. Siden det i søknaden om tillatelse som sesongarbeider ble opplyst at virksomheten ikke krever noen formelle kvalifikasjoner for stillingen, mente UNE at disse likhetstrekkene tydet på at stillingen i herværende sak heller ikke krever faglært kompetanse.

UNE opprettholdt UDI avslag.

Var dette sammendraget nyttig?