Sist oppdatert: 25.06.202225.06.2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker i Norge. Hun hadde ikke dokumentert formell kompetanse og hadde heller ikke lagt frem dokumentasjon på yrkeserfaring. UNE vurderte ikke de øvrige vilkårene for tillatelse.

Bakgrunn

Klageren søkte om midlertidig oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker. Formålet med søknaden var at klageren skulle arbeide som massasjeterapeut. UDI avslo søknaden fordi de mente at klageren ikke hadde faglært kompetanse, at det ikke var nødvendig med faglært kompetanse for den tilbudte stillingen, at hun ikke var tilbudt nok lønn og at arbeidstilbudet var ufullstendig.

I klageomgangen pekte advokaten blant annet på at klageren hadde faglært kompetanse innen thai massasje og det ble fremlagt arbeidsavtale, stillingsbeskrivelse og dokumentasjon på utdanning.

Vurdering og konklusjon

UNE viste først til at for å få oppholdstillatelse til å arbeide i Norge som faglært arbeidstaker må en rekke vilkår være oppfylt. Det stilles blant annet krav til kompetanse, arbeidet utlendingen skal utføre og til lønns- og arbeidsvilkår. For å bli ansett som faglært arbeidstaker må utlendingen ha fagutdanning, fagbrev eller ha utdanning fra høyskoleuniversitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. Fagutdanning betyr en fullført utdanning som minimum tilsvarer en treårig yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå i Norge.

UNE mente at det ikke var sannsynliggjort at klageren hadde formell kompetanse. Klageren hadde ikke fagutdanning, fagbrev eller utdanning fra høyskoleuniversitet. UNE viste også til utdanning.no og at det fremgikk der at det i utgangspunktet ikke var noen krav til utdanning for å kalle seg massasjeterapeut.

Fordi klageren ikke hadde dokumentert formell kompetanse, vurderte UNE om hun hadde spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsforskriften. I denne sammenheng viste UNE til at det følger av fast praksis at det skal mye til for å gi en tillatelse som faglært på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner. Som hovedregel må klageren ha praktisk erfaring og opplæring av minst dobbelt så lang varighet som den manglende formelle utdanningen. Det stilles krav til grundig dokumentasjon på yrkeserfaring.

Klageren hadde likke lagt frem dokumentasjon på yrkeserfaring. UNE mente at klageren derfor ikke var faglært på bakgrunn av spesielle kvalifikasjoner.

UNE konkluderte med at klageren ikke oppfylte vilkårene som faglært arbeidstaker. UNE vurderte ikke de øvrige vilkårene for en tillatelse var oppfylt, fordi dette ikke hadde betydning for resultatet i saken.
 

Var dette sammendraget nyttig?