Sist oppdatert: 08.09.2022 08.09.2022

Sammendrag: Tilbakekall

Klageren fikk tilbakekalt oppholdstillatelsen hun hadde hatt i familieinnvandring med ektefellen, fordi ektefellen hadde oppgitt uriktige opplysninger om sin identitet.

Sakens bakgrunn

Klagerens ektefelle hadde fått beskyttelse i Norge. Senere fikk klagere oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring med ektefellen. Så fikk ektefellen sin tillatelse tilbakekalt, fordi han hadde oppgitt feil opplysninger om sin identitet. UDI tilbakekalte samtidig klagerens oppholdstillatelse.

UNEs vurdering

UNE fant at det var grunnlag for å tilbakekalle tillatelsen etter alminnelig forvaltningsrettslige regler fordi vedtakene om tillatelse var ugyldige, se utlendingsloven § 63 og forvaltningsloven § 35 bokstav c. Ektefellens tillatelse ble gitt på feil grunnlag, og derfor ble også klagerens tillatelse gitt på feil faktisk grunnlag. UNE mente det var åpenbart at klageren ikke ville fått midlertidig oppholdstillatelse dersom utlendingsmyndighetene hadde vært kjent med de faktiske forholdene.

Videre mente UNE det var riktig å tilbakekalle tillatelsen. Utgangspunktet er at en tillatelse som er gitt på uriktig grunnlag skal tilbakekalles. UNE la avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn og viste til at det er helt avgjørende for norske myndigheter at personer som søker opphold i Norge oppgir riktig identitet. Klageren hadde dessuten fått en ny tillatelse på annet grunnlag, av hensyn til barna. UNE fant derfor ikke at det forelå relevante hensyn som talte mot å tilbakekalle hennes tidligere tillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?