Sist oppdatert: 26.08.202126.08.2021

Sammendrag: Studie

Klageren fikk avslag på søknad om studietillatelse fordi det ikke var sannsynliggjort at klagerens formål med oppholdet var fulltidsstudier.

Bakgrunn

Klageren hadde oppholdstillatelse for bachelor studier, oppholdstillatelse for å søke faglært arbeid, og deretter sesongarbeidstillatelse. Etter utløpet av sesongarbeidstillatelsen søkte han igjen om oppholdstillatelse for å ta en ny bachelorgrad.

UDI avslo søknaden fordi klagerens nye studieprogram ikke ble ansett å være en videreføring av hans tidligere studier. Klageren skrev at han ikke hadde vært klar over at det ikke var tillatt å ta to grader på samme nivå. Hadde han visst det hadde han fortsatt studieløpet sitt i et annet land. Klageren mente også at studiet var en videreføring av det tidligere studiet, og sendte med en bekreftelse fra studiestedet.

Vurdering og konklusjon

UNE opprettholdt avslaget på studietillatelse, og viste til at det er et vilkår for studietillatelse at studier er formålet med oppholdet, og at det dreier seg om fulltidsstudier. UNE mente at vilkåret ikke var oppfylt.

I begrunnelsen la UNE vekt på at klageren hadde opplyst at han skulle bo på samme sted som han arbeidet da han hadde sesongarbeidstillatelse, og at dette ligger 325 km fra studiestedet. En oppholdstillatelse for studenter gis til studenter som trenger å bo på studiestedet. Det forhold at klageren ikke skal bo på studiestedet eller i nærheten av universitetet, tilsa at han ikke trenger en oppholdstillatelse for å delta i studieaktiviteter. UNE tok med i vurderingen at mesteparten av undervisning for tiden foregår online på grunn av pandemien, men mente at dette ikke kunne tilsi en annen vurdering. UNE viste til at klageren også hadde fremlagt en arbeidskontrakt som viste at han skulle arbeide mer enn en studietillatelse gir rom for. Klageren hadde også akseptert et arbeidstilbud midtveis i semesteret. UNE mente at dette indikerte at hans formål ikke var fulltidsstudier, men ufaglært arbeid.

Var dette sammendraget nyttig?