Sist oppdatert: 21.01.2021 21.01.2021

Sammendrag: Studie

UNE avslo søknaden om ny oppholdstillatelse som student fordi det nye studiet ikke var en videreføring av klagerens tidligere utdanning.

Bakgrunn

Klageren hadde tidligere hatt oppholdstillatelse som student og deretter for å søke arbeid som faglært arbeidstaker. Han søkte om oppholdstillatelse for å begynne på et nytt studium. Vedlagt søknaden fulgte blant annet opptaksbrev fra skolen, karakterutskrift og dokumentasjon på underhold og bolig.

UDI avslo søknaden fordi den nye utdanningen ikke var en videreføring av hans tidligere utdanning. I klagen forklarte klageren at det nye studiet var relevant for hans tidligere utdanning, og både ville øke sjansene på arbeidsmarkedet og mulighetene for en senere doktorgrad.

UNEs vurdering

En student har på visse vilkår rett til å fornye sin oppholdstillatelse. Reglene om dette står blant annet i utlendingsloven § 61 og utlendingsforskriften § 10-21. Alle vilkårene for en tillatelse som student må fortsatt være oppfylt.

Klageren hadde tidligere tatt en mastergrad i Norge og ville nå ta en ny mastergrad. UNE mente at hans studieplan dermed var endret.

Etter regelverket skal en oppholdstillatelse som hovedregel bare fornyes ved endring i studieplanen hvis den nye utdanningen er en videreføring av det tidligere studiet. Videreføring betyr at studiet i utgangspunktet må være på et høyere nivå enn det tidligere studiet i Norge. Unntaksvis kan en ny mastergrad også anses som en videreføring av en tidligere mastergrad. Da må det nye studiet være en fordypning innen det samme fagområdet og klart øke klagerens mulighet for senere arbeid som forsker eller opptak til doktorgradsstudier. Det er et vilkår at det nye og/eller det gamle studiestedet bekrefter at det nye studiet er en videreføring.

UNE mente at det nye masterprogrammet klart dreide seg om studier på samme nivå som tidligere. UNE vurderte hvorvidt den nye utdannelsen likevel kunne anses som en videreføring av hans tidligere studium, men kom til at det ikke var tilfelle. UNE merket seg at det nye studiet ville øke klagerens mulighet for senere arbeid og doktorgradstudier, men viste til at det ikke var fremlagt en uttalelse fra studiestedet som bekreftet at det nye studiet var en videreføring. Søknaden ble derfor avslått.

Var dette sammendraget nyttig?