Sist oppdatert: 15.07.2020 15.07.2020

Sammendrag: Tilbakekall

Klagerens oppholdstillatelse ble tilbakekalt fordi ektefellen ikke oppfylte kravet til fremtidig inntekt som stilles ved familieinnvandring.

Bakgrunn

Klageren ble innvilget oppholdstillatelse i familieinnvandring med sin ektefelle. Det var et vilkår for tillatelsen at ektefellen (referansepersonen) oppfylte kravene til underhold gjennom hele tillatelsesperioden. Klagerens ektefelle arbeidet imidlertid kun fire måneder i løpet av den ettårige oppholdstillatelsen. Resten av perioden mottok hun dagpenger. UDI vedtok derfor å tilbakekalle klagerens oppholdstillatelse.

Klageren mente at hans inntekt måtte telle med i vurderingen av om underholdskravet var oppfylt, og viste til utlendingsforskriftens § 10-8 tredje ledd.

Vurdering og konklusjon

UNE mente at dagpenger fra NAV ikke var en ytelse som oppfylte kravet som stilles til referansepersonens fremtidige inntekt ved familieinnvandring.

UNE bemerket at det kunne gjøres unntak fra underholdskravet dersom klageren på vedtakstidspunktet var i lovlig arbeid, eller ektefellen var under høyere utdanning. Dette var ikke tilfellet i denne saken. UNE mente derfor at klagerens ektefelle måtte oppfylle underholdskravet alene i den perioden tillatelsen gjaldt. Siden hun ikke oppfylte kravet, ble tillatelsen tilbakekalt.

Var dette sammendraget nyttig?