Sist oppdatert: 22.09.2020 22.09.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren søkte asyl og forklarte at han fryktet Taliban fordi han hadde arbeidet for regjeringsstyrkene og dermed støttet de amerikanske styrkene i landet. Han fryktet også forfølgelse på grunn av sin etnisitet som hazara. UNE mente det ikke var reell risiko for forfølgelse i hjemlandet, og avslo søknaden.

Bakgrunn

Klageren søkte asyl i Norge fordi han fryktet Taliban. Han forklarte at han hadde tjenestegjort for afghanske militære styrker og dermed hadde støttet den amerikanske tilstedeværelsen i Afghanistan. Han fortalte også at han var hazara og shia-muslim, og fryktet forfølgelse på grunn av dette.
 

UNEs vurdering

UNE var enig i UDIs avslag av søknaden. UNE påpekte at klageren hadde avsluttet sitt arbeid for Taliban for over to år siden, og mente at han ikke lenger var av interesse for Taliban eller andre opprørsgrupper. Klageren hadde heller ikke hatt en rolle eller posisjon som tilsa at han ville være spesielt utsatt for reaksjoner.  
 
At klageren var hazara og shia-muslim tilsa heller ikke at vilkårene for beskyttelse var oppfylt. UNE viste til at det er kjent at Daesh har utført flere alvorlige angrep der hazaraer har blitt rammet. Hazaraer risikerer imidlertid ikke forfølgelse på generelt grunnlag som følge av sin etnisitet. Det var heller ikke individuelle omstendigheter ved klageren som tilsa at han skulle risikere forfølgelse på grunn av sin etniske bakgrunn.
 
UNE mente videre at sikkerhetssituasjonen på klagerens hjemsted var tilstrekkelig trygg for retur dit. Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge som kunne gi en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Var dette sammendraget nyttig?