Sist oppdatert: 28.04.2021 28.04.2021

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren fikk ikke permanent oppholdstillatelse fordi hun ikke hadde forsørget seg selv det siste året.

Bakgrunn

UDI avslo klagerens søknad om permanent oppholdstillatelse fordi klageren ikke hadde hatt tilstrekkelig inntekt de siste 12 månedene, og det ikke var grunnlag for å gjøre unntak fra kravet til selvforsørgelse.

Vurdering og konklusjon

UNE opprettholdt UDIs avslag. UNE viste til at bestemmelsene om permanent oppholdstillatelse stiller krav om at søkeren må ha forsørget seg selv det siste året, se utlendingsloven § 62 bokstav f. Det vil si at hun må ha hatt midler tilsvarende minst 82 % av lønnstrinn 19 i de siste tolv månedene. Det er også et krav at utledningen de siste 12 månedene ikke har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, se utlendingsforskriften § 11-11. Klageren hadde mottatt kvalifiseringsstønad. Dette er en stønad etter sosialtjenesteloven. Klageren oppga at hun ikke hadde mottatt kvalifiseringsstønad de siste 12 månedene før søknadstidspunktet. UNE var enig i at opplysninger fra skatteetaten viste at hun ikke hadde mottatt kvalifiseringsstønad de siste 12 månedene før hun søkte om permanent oppholdstillatelse. Hun hadde i den perioden hatt en inntekt på litt over 200 000,- kroner, hvorav ca. 84 000,- kroner var introduksjonsstønad (som medregnes). Dette var likevel ikke tilstrekkelig inntekt til å oppfylle kravet på 246 246,- kroner, som gjaldt for den aktuelle perioden.

Klageren kom heller ikke inn under de gruppene som er fritatt for kravet om selvforsørgelse, se utlendingsforskriften § 11-11 tredje ledd. Det var heller ikke «særlige grunner» i klagerens sak som tilsa at det kunne gjøres unntak, se § 11-11 fjerde ledd.

Siden klageren hadde oppholdstillatelse som fortsatt var gyldig, fornyet UNE heller ikke hennes midlertidige oppholdstillatelse. 

Var dette sammendraget nyttig?