Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Anmodningen ble tatt delvis til følge. Enstemmig.

Sammendraget gjelder hele familien.

Ektepar med 5 barn, søkte beskyttelse i Norge i 2015. De fremla afghanske pass.

Nemnda bemerket blant annet at sterke menneskelige hensyn ble ansett å foreligge.

Nemnda viste til at familiefars sykdomsutvikling tilsa at han, ved retur til Kabul, ikke ville være i stand til å fungere som familiens mannlige overhode. Hans sykdom tilsa derimot at han ville ha et behov for kontinuerlig hjelp og tilsyn. Behandling/innleggelse i institusjon kunne ikke påregnes i Afghanistan, slik at omsorgsoppgavene mest sannsynlig ville måtte utføres av familiemedlemmene i hjemmet. Behovet for tilstedeværelse av familiemedlemmer rundt familiefar ville også kunne få følger for deres mulighet til å komme seg i arbeid eller videre utdanning. Nemnda viste også til kvinners begrensede muligheter til å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Nemnda la avgjørende vekt på hensynet til familiens medfølgende barn.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort. Tillatelsen ble ikke gjort begrenset.

Var dette sammendraget nyttig?