Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt delvis til følge. Dissens.

Mann kom til Norge i 2004 i familieinnvandring med herboende ektefelle. Tillatelsen ble kort tid etter tilbakekalt grunnet omgåelsesekteskap, og han ble utvist. Har siden oppholdt seg ulovlig i Norge.

Søkte asyl i 2018, anførte tilknytning til og aktivitet for et eksilparti. Medlem og styremedlem i partiet i Norge, organisert og deltatt i demonstrasjoner mv. Også anført risiko grunnet medlemskap i en organisasjon i hjemlandet.

Nemnda bemerket blant annet at det var flere forhold som ga grunn til å stille spørsmål ved klagerens troverdighet, men fant likevel å legge hans forklaring om aktivitet i Norge til grunn. Med henvisning til vietnamesiske myndigheters vilkårlige håndtering av opposisjonelle, og i særdeleshet personer som assosieres med det aktuelle partiet, kom nemnda under noe tvil til at klageren ville risikere forfølgelse ved retur.

Nemnda mente imidlertid, med to stemmer mot en, at klagerens aktivitet for og tilknytning til partiet mest sannsynlig hadde kommet i stand med det hovedsakelige formål å oppnå en oppholdstillatelse i Norge. Klageren ble derfor unntatt fra flyktningstatus i medhold av utlendingsloven § 28 fjerde ledd. Han ble i stedet gitt en tillatelse i medhold av utlendingsloven § 38 som følge av at han var vernet mot retur.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort på grunnlag av originalt, utløpt pass fremlagt i for bindelse med familieinnvandringssaken.

Var dette sammendraget nyttig?