Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Anmodningen om omgjøring ble ikke tatt til følge.

Kvinne. UNE hadde tidligere vurdert klagerens forklaring, og kommet til at denne ikke var troverdig. UNE mente da klageren kunne returnere til et trygt, mannlig nettverk i Afghanistan. I anmodningen om omgjøring ble forklaringen hennes forklaring om at hun var uten mannlig nettverk i hjemlandet opprettholdt og hun fremla for øvrig et afghansk pass som dokumentasjon på sin identitet.

UNE tok ikke endelig stilling til klagerens identitet, da det ikke var nødvendig for resultatet i saken. Det ble imidlertid pekt på at afghanske dokumenter generelt har lav pålitelighet, og at dette tilsa at afghanske dokumenter ikke kunne være avgjørende i spørsmålet om identitet.

Videre mente UNE at det fortsatt ikke var grunnlag for å legge klagerens forklaring til grunn for vurderingen. Det ble i denne sammenheng vist til at klageren bevisst har tilbakeholdt vurderinger om sine familiære relasjoner.

UNE mente klageren fortsatt ikke var å anse som flyktning etter utlendingsloven § 28 første ledd, eller at det var grunnlag for å innvilge en tillatelse etter utlendingsloven § 38.

Var dette sammendraget nyttig?