Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble ikke tatt til følge. Dissens.

Kvinne søkte beskyttelse i 2016. Hun fremla ikke pass, men kopi av sin fødselsattest (tazkera).

Som grunnlag for sin søknad opplyste hun at hun hadde giftet seg imot familiens vilje. Hun hadde flyktet fra den mannen familien ønsket å gifte henne bort til, og hadde reist fra landet uten familiens samtykke. Hun viste også til at hun hadde store skader/funksjonshemninger.

Nemndas flertall kom til at klagerens forklaring ikke kunne legges til grunn som troverdig. Flertallet viste til at flere av de opplysningene klageren hadde gitt fremstod som lite troverdige, motstridende og ikke i henhold til afghansk tradisjon.

Vedrørende klagerens funksjonshemninger viste nemnda til at klageren, før hun kom til Norge, hadde vært i arbeid i full stilling i Afghanistan. Hennes fysiske helseplager ble ikke ansett å være til hinder for at hun ved retur til Afghanistan kunne opprettholde en verdig livsutfoldelse. Flertallet viste også til at klageren skulle returnere til hjemstedet der hun har familie bosatt og la til grunn at hun ved retur vil kunne få støtte fra familien til å håndtere sin funksjonshemning. Det ble også vist til at klagerens familie fremstod som relativt ressurssterk og at klageren tidligere hadde fått anledning til å arbeide utenfor hjemmet.

Heller ikke klagerens psykiske problemer ble ansett for å danne grunnlag for en tillatelse. Flertallet viste blant annet til at det ikke forelå en alvorlig psykisk lidelse.

Var dette sammendraget nyttig?