Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Familie

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Mann søkte om oppholdstillatelse for å ha samvær med barn etter utlendingsloven § 45. Etter avslag på formelt grunnlag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), anførte klageren at vilkårene i utlendingsloven § 44 var oppfylt i stedet.

UNE viste til at oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 44 forutsatte at klageren hadde foreldreansvar for barnet, og at barnet bodde fast sammen med klageren. Det er også et vilkår for oppholdstillatelse at klageren ikke er gift med eller skal bo sammen med den andre forelderen.

Etter UNEs vurdering var det ikke sannsynliggjort at barnet bodde fast sammen med klageren. UNE la vekt på at barnets mor ved oppmøte hos politiet hadde opplyst at datteren bodde med henne, og ikke med klageren. Moren forklarte at hun hadde misforstått politiet, men forklaringen virket lite troverdig.

Klageren fikk heller ikke oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 49 om sterke menneskelige hensyn. Hensynet til barnets beste tilsa heller ikke et annet resultat. Det var ikke informasjon i saken som tilsa at barnets mor ikke var i stand til å utøve forsvarlig omsorg for barnet.

Var dette sammendraget nyttig?