Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Tilbakekall

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge. Enstemmig. Sammendraget gjelder hele familien.

Mor kom alene til Norge i 2013 og var gravid i niende måned. Hennes ektefelle og deres tre barn var igjen i Hellas, da de ikke hadde økonomi til å reise samlet. Hun og datteren ble i 2014 innvilget tillatelse som flytninger, da mor ble ansett for å være en enslig kvinne og tilhøre en sosial gruppe. Far og de øvrige barna kom på Dublin-retur til Norge i 2015 og mors tillatelse ble da tilbakekalt. UDI mente at det forelå sterke menneskelige hensyn for familien, men ettersom de ikke hadde fremlagt pass kunne det ikke gis en tillatelse etter lovens § 38. UDI avslo søknaden om asyl for far og de øvrige barna i 2016.

Sommeren 2017 oppga mor til barnevernet at hun hadde vært utsatt for vold fra ektefellen og ønsket skilsmisse. I nemndmøtet fastholdt hun at hun ønsket å skilles fra ektefellen til tross for at barna tok det tungt at foreldrene ikke lenger bodde sammen.

Nemnda kom til at klageren etter samlivsbruddet var å anse som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet og at hun hadde krav på beskyttelse etter § 28 første ledd bokstav a, sosial gruppe. De fire barna fikk avledet flyktningstatus fra mor. Nemnda bemerket at hensynet til barnas beste for øvrig også tilsa at det ble innvilget oppholdstillatelse.

Far ble innvilget tillatelse etter § 38 på grunn av samvær med barna.

Var dette sammendraget nyttig?