Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Klageren opplyste ved ankomst i 2015 å være 14 år. Han hadde ikke identitetsdokumenter eller andre dokumenter som kunne belyse alderen. Ved hånd- og tann-undersøkelse ble han vurdert å være om lag 16 år. Det var også uttalelser i saken som tilsa at han var eldre enn oppgitt. UDI ga klageren en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til han fylte 18 år. UNE konkluderte med at klageren var nærmere 17 år på vedtakstidspunktet. Klageren hadde en eldre bror med oppholdstillatelse i Norge. Han fikk tillatelse etter forskriften § 8 -8 frem til fylte 18 år.

Klageren fryktet forfølgelse fra Taliban fordi han er etnisk hazara og sjiamuslim. Han reiste også fra Afghanistan fordi det er krig der. UNE fant at situasjonen for etniske hazaraer i området ikke var av en slik art at hazaraer på generelt grunnlag kunne anses forfulgt. Etter UNEs vurdering forelå det ikke informasjon i saken som tilsa at klageren var et særskilt utsatt individ innenfor denne gruppen. UNE kom til at sikkerhetssituasjonen på klagerens hjemsted ikke var til hinder for retur, og at klageren ikke sto i fare for dødsstraff, tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling. Situasjonen på hjemstedet ble vurdert å være tilstrekkelig stabil og ikke av en slik art at den truet liv og helse til enhver som oppholder seg i området. UNE fant ikke at opplysningene i saken tilsa at klagerens situasjon skilte seg fra situasjonen til den øvrige sivilbefolkningen i området.

UNE mente at det ikke var troverdig at klageren ikke hadde noen informasjon om sine slektninger i Afghanistan. Det var ikke spesielle sårbarhetsmomenter hos klageren som tilsa at han skulle gis en ordinær oppholdstillatelse. UNE opprettholdt derfor UDIs vedtak om at tillatelsen bare skulle gjelde til han fylte 18 år.

Var dette sammendraget nyttig?