Endringer i utlendingsforskriften kalt «varig ordning for lengeværende barn» trådte i kraft 8. desember 2014. Forskriftsendringen tydeliggjør hvilke momenter som skal ha betydning for vurderingen av om det kan gis opphold til barn som har sterk tilknytning til Norge.

Formålet med forskriftsendringen (§ 8-5) er at barnets beste skal tillegges større vekt enn etter tidligere praksis. Etter UNEs praksis vil det foreligge sterke menneskelige hensyn når barn har bodd i Norge ca. 4 ½ år og har gått minst ett år på skole. Det fremgår av rundskrivet til bestemmelsen at denne terskelen ikke skal senkes, men at det skal legges større vekt på oppholdstid utover 4 ½ år.

Jo sterkere barnets tilknytning er, jo mer skal det til for å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende mothensyn.

UNEs selvstendige beslutningstakere, nemndledere og nemndmedlemmer, vil nå bruke den nye forskriftsbestemmelsen på enkeltsaker. UNE fatter vedtak lojalt etter de reglene som til enhver tid gjelder, og i full respekt for at det er politikerne som bestemmer politikken.

Men UNE kan ikke, før sakene er behandlet, gi noen prognose på hvor mange omgjøringer som vil komme eller hvordan utfallet vil bli i konkrete enkeltsaker. Det vil vise seg etter hvert når vi senere oppsummerer hvordan praksis har blitt med den endrete bestemmelsen. Departementet har opplyst at effekten av endringen vil bli evaluert etter ett år.

UNE vurderer ikke omgjøring av eget tiltak, det vil si at vi ikke tar opp igjen saker uten at dem det gjelder spør om det. Familier med lengeværende barn må derfor sende inn omgjøringsanmodninger for at UNE skal foreta en ny vurdering av saken.

Omgjøringsanmodningen må være skrevet på norsk eller engelsk, og det må vedlegges fullmakt hvis omgjøringsanmodningen fremsettes av andre enn familien selv eller en advokat/advokatfullmektig.

Det er viktig at nye opplysninger om barnas situasjon fremkommer i omgjøringsanmodningen. Det bør om mulig også fremlegges pass eller annen dokumentasjon på identitet. UNE vil be om ytterligere opplysninger i den enkelte sak hvis det er nødvendig for å fatte en avgjørelse.

UNE vil vurdere om det skal gis utsatt iverksetting når det sendes inn en omgjøringsanmodning. Utsatt iverksetting innebærer at man får midlertidig lovlig opphold i påvente av at saken behandles på nytt. Hvis det gis utsatt iverksetting, kan altså familien oppholde seg lovlig i Norge mens de venter på svar. UNE orienterer familiene i en egen beslutning dersom det gis utsatt iverksetting.

Pr. 08.12.2014 (dato for ikrafttredelse forskriftsendringen § 8-5) hadde UNE ca. 340 omgjøringsanmodninger til behandling som endringene i § 8 -5 er særlig aktuelle for, dvs. familier som har søkt asyl med barn som har ca. 4 ½ års opphold og ett års skolegang. Omgjøringsanmodningene er fra rundt 90 familier og omfatter ca. 190 barn og 150 voksne.

Publisert 19.12.2014