Ny forskriftsbestemmelse § 8-13 (engangsløsning) trådte i kraft 1. juli. UNE har som mål å være ferdig med de sakene som faller innenfor engangsløsningen i løpet av høsten.

Hvem er omfattet av forskriftsbestemmelsen?

Barn som har søkt beskyttelse og har over tre års opphold i Norge, kan på visse vilkår få oppholdstillatelse i Norge etter engangsløsningen. Engangsløsningen stiller blant annet krav til at Norge har returavtale med barnets hjemland, at barnet søkte beskyttelse før avtalen trådte i kraft, og at foreldrene medvirker til å avklare identitet.

Det er nødvendig at familien selv eller via advokat/fullmektig fremmer en omgjøringsanmodning hvis de ikke allerede har en sak til behandling. UNE gjenopptar ikke saker som er avsluttet uten at utlendingen eller dennes advokat/fullmektig selv ber om det.

UNE har som mål å være ferdig med de sakene som faller innenfor engangsløsningen i løpet av høsten, men det vil være avhengig av at vi får inn omgjøringsanmodninger så snart som mulig og at de er tilstrekkelig opplyst fra klagerne, bl.a. når det gjelder spørsmålet om medvirkning til å avklare identitet. Øvrige omgjøringsanmodninger vil bli vurdert og prioritert i et helt ordinært saksløp.

UNE er godt forberedt på at vi kan få et stort antall omgjøringsanmodninger i forbindelse med engangsløsningen, også at mange av disse vil falle utenfor de kriteriene som er satt fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Vi har med jevne mellomrom porteføljer som medfører at vi må håndtere et stort antall saker så på den måten er ikke dette noe ekstraordinært for oss.

Vi jobber bl.a. med å sikre et godt rammeverk for vurderingene som skal gjøres og med å skille ut de sakene som hhv faller innenfor og utenfor. Både saksbehandlere og nemndledere er klare til å behandle sakene ut over høsten.

Sist oppdatert 13.10.2014. Opprinnelig publisert 01. 07.2014.