Dette praksisnotatet omhandler rett til flyktningstatus på grunnlag av seksuell orientering etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Det gjelder i hovedsak lesbiske, homofile og bifile asylsøkere.

Formålet med notatet er å beskrive hovedpunktene i praksis. Det er ikke ment å gi en fullstendig oversikt over alle relevante momenter. Notatet beskriver heller ikke situasjonen for hver enkelt gruppe i hvert enkelt land. 

Dette er en oppdatering av UNEs praksisnotat av 2. april 2013 «Seksuell orientering (homofili) som asylgrunn». Oppdateringen er basert på en gjennomgang av 181 vedtak og beslutninger fra 36 land. De store landene er Afghanistan, Iran, Irak, Nigeria og Uganda. Sakene gjelder i hovedsak homofile søkere. Denne gruppen omtales derfor spesielt i notatet. Men praksis gjelder tilsvarende for andre søkere som frykter forfølgelse på grunn av sin seksuelle orientering.

Les hele praksisnotatet i PDF