Notatet omhandler utelukkelse (eksklusjon) fra rett til anerkjennelse som flyktning etter utlendingsloven § 31.

Formålet med eksklusjon er todelt. For det første er det å utelukke personer som anses uverdige for flyktningstatus. For det andre er det å sikre at personer, som har gjort seg skyldige i alvorlige forbrytelser utenfor Norge, ikke skal unngå strafforfølgning ved å søke om asyl.

Notatet baserer seg på en gjennomgang av en rekke vedtak fattet etter 2010.

Les hele praksisnotatet i PDF (882 kb)