Last updated: 23/01/202023/01/2020

2020

Published 18/12/2020   Statements Court cases Asylum/protection
Forståelsen av begrepet «hjemland» i utlendingslovens § 28 1 a er ikke alltid det samme som statsborgerskap, konkluderer Høyesterett i dom av 14.12.2020.
UNEs beslutningstakere skal utøve skjønn. Men det er ikke et fritt skjønn uten politiske føringer, skriver Ingunn-Sofie Aursnes i dette tilsvaret.
UNE har anvendt lovens forarbeider som rettskilde, og begrunnelsene i vedtakene har blitt tydeligere.
Published 03/12/2020   Statements
UNE får mange henvendelser om saken til en jordansk 18-åring med avslag og utreiseplikt.
Published 19/11/2020   Statements Asylum/protection Court cases
Er «hjemland» alltid det samme som statsborgerskap? Svaret kan få betydning for andre asylsøkere som ikke har blitt trodd på at de var eritreere da de søkte asyl i Norge.
Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer for perioden 2021-2024.
Published 06/11/2020   Statements
Det søkes etter en strategisk, utviklingsorientert og samlende leder. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal tilsette ny direktør i UNE.
Samtidig forlenges UNEs adgang til å gjennomføre nemndmøter og forvaltningssamtaler som fjernmøter.
Published 30/10/2020   Statements Grand Board Return Revocation
UDI kan bare nekte å behandle en søknad om beskyttelse fra en som har vært i et trygt land før han kom til Norge hvis søkeren har lovlig adgang til landet. Det er vedtatt i stornemnd.
Kurs og foredrag, barnepsykologisk hjelp i saksbehandlinga og filmar for barn, har vore blant dei viktigaste tiltaka i UNE dei siste tre åra.