Last updated: 04/01/202104/01/2021

2021

Published 11/10/2021   Feature articles Identity
Tvil om identitet eller feil opplysninger om identitet kan føre til avslag eller vedtak om tilbakekall. Hvilke vurderinger ligger bak?
Utlendingsnemnda (UNE) sin viktigste oppgave er at ingen returneres til forfølgelse. Er vi i tvil om asylsøkere trenger beskyttelse gir vi asyl, selv når vi er usikre på om det er nødvendig.
Published 10/09/2021   Regelverksendringer
Regjeringa har foreslått ei forskrift som skal utvide tilgangen offentlege organ har til å dele teiepliktige opplysingar med kvarandre når formålet er å forhindre arbeidslivskriminalitet. UNE har svart på høyringa.
Published 30/08/2021   Case processing
Førebelse tal for 2021 viser at saksbehandlingstida i UNE har auka i forhold til 2020.
Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i saksbehandlingen i UNE.
Dommen gir rettleiing på korleis UDI og UNE skal vurdere om eit ekteskap er eit omgåingsekteskap etter EØS-reglane.
Published 02/07/2021   Statements Undersøkelser
For eitt år sidan var det fleire enn nokon gong, 63 prosent, som svarte at dei hadde svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. I år sokk dette til 55 prosent. Tiltrua vart mest redusert i den yngste aldersgruppa.
Published 30/06/2021   Statements Court cases Family immigration
Høgsterett godtok samrøystes ekteskapet og kom til at det gir grunnlag for familieinnvandring i Noreg.
Published 24/06/2021   Statements Regelverksendringer Konvertitter
Konvertitter får en utvidet rett til nemndmøtebehandling. Reglene trer i kraft 1. august i år.
Dersom ein asylsøkar har velgrunna frykt for å bli utsett for kjønnslemlesting, innvilgar UNE asyl. Vi har publisert eit nytt praksisnotat som skildrar vurderingane UNE gjer i desse sakene.