Last updated: 04/01/202104/01/2021

2021

Kva som er riktig type løyve for foreldre i saker der barn har fått asyl av UDI, skal ei stornemnd nå avgjere. Det har over tid vore ulik praksis i UNE.
Utlendingsnemnda (UNE) sin viktigste oppgave er at ingen returneres til forfølgelse. Er vi i tvil om asylsøkere trenger beskyttelse gir vi asyl, selv når vi er usikre på om det er nødvendig.
Published 10/09/2021   Regelverksendringer
Regjeringa har foreslått ei forskrift som skal utvide tilgangen offentlege organ har til å dele teiepliktige opplysingar med kvarandre når formålet er å forhindre arbeidslivskriminalitet. UNE har svart på høyringa.
Published 30/08/2021   Case processing
Førebelse tal for 2021 viser at saksbehandlingstida i UNE har auka i forhold til 2020.
Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i saksbehandlingen i UNE.
Dommen gir rettleiing på korleis UDI og UNE skal vurdere om eit ekteskap er eit omgåingsekteskap etter EØS-reglane.
Published 02/07/2021   Statements Undersøkelser
For eitt år sidan var det fleire enn nokon gong, 63 prosent, som svarte at dei hadde svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. I år sokk dette til 55 prosent. Tiltrua vart mest redusert i den yngste aldersgruppa.
Published 30/06/2021   Statements Court cases Family immigration
Høgsterett godtok samrøystes ekteskapet og kom til at det gir grunnlag for familieinnvandring i Noreg.
Published 24/06/2021   Statements Regelverksendringer Converts
Konvertitter får en utvidet rett til nemndmøtebehandling. Reglene trer i kraft 1. august i år.
Dersom ein asylsøkar har velgrunna frykt for å bli utsett for kjønnslemlesting, innvilgar UNE asyl. Vi har publisert eit nytt praksisnotat som skildrar vurderingane UNE gjer i desse sakene.