illustration hand with wedding ring

UNE har anvendt lovens forarbeider som rettskilde, og begrunnelsene i vedtakene har blitt tydeligere.

Det er blant hovedkonklusjonene i en ny rapport som oppsummerer gjennomgangen av UNE-avgjørelser der omgåelsesekteskap har vært et tema.

Bakgrunnen for rapporten er at Sivilombudsmannen 31.1.2020 ga en uttalelse til et vedtak fra UNE i en sak om omgåelsesekteskap. Ombudsmannen kommenterte blant annet føringene i forarbeidene til den aktuelle lovbestemmelsen. Både internt i UNE og fra eksterne aktører ble det reist spørsmål om betydningen av ombudsmannens uttalelse for UNEs saksbehandling, praksis og vedtaksskrivning. 

Gjennomgangen viser at det er få saker som faller inn under forarbeidenes føringer om når forvaltningen som hovedregel skal gi tillatelse til tross for omgåelse. Gjennomgangen omfatter 30 saker om familieinnvandring eller tilbakekall og 25 UNE-avgjørelser i utvisningssaker.

En fullstendig liste over funn og konklusjoner finner du i rapporten, som er publisert på une.no.

Konklusjoner

Her er noen av de viktigste funnene: 

  • UNE anvender, og har anvendt, lovens forarbeider som rettskilde.
  • Når UNE nekter oppholdstillatelse på grunn av omgåelsesekteskap, er det som oftest i klare tilfeller hvor formålet om oppholdstillatelse er så fremtredende at tillatelse av den grunn blir nektet. Det er få saker som faller inn under forarbeidenes føringer om når forvaltningen som hovedregel skal gi tillatelse til tross for omgåelse.  
  • Sivilombudsmannens uttalelse og de to lagmannsrettsdommene tilsier at UNE i større grad bør vise til forarbeidenes føringer i omgåelsessaker der hvor de er relevante.  UNE følger disse premissene i nyere vedtak. Vedtakenes begrunnelser har jevnt over blitt tydeligere enn tidligere i vedtak om omgåelsesekteskap. Historisk har imidlertid UNE truffet flere vedtak der begrunnelsen av kan-skjønnet i omgåelsesaker ikke når opp til den standard UNE følger i dag.
  • Det er ikke gjort funn som tilsier at UNE har anvendt uriktig lovtolkning eller generelt har hatt en uforsvarlig saksbehandling i denne type saker.
  • Det er ikke faglig grunnlag for at UNE på eget initiativ gjenopptar saker som er endelig avgjort. Men hvis UNE mottar omgjøringsanmodninger om gyldigheten av et tidligere vedtak, vil det bli vurdert på vanlig måte om anmodningen gir grunnlag for å behandle den aktuelle saken på nytt.

Resultatet i sakene rapporten bygger på

Vedtakene i sakene om familieinnvandring og tilbakekall som rapporten bygger på er fra perioden juni til november 2020. Utvisningsvedtakene er fra perioden april – november 2020.

For de 30 sakene om familieinnvandring endte 21 med at UNEs beslutningstakere fastholdt tidligere avslag. Ni avgjørelser ble omgjort slik at søkeren fikk en tillatelse.

For de 25 utvisningssakene ble resultatet at 16 vedtak om utvisning opprettholdt. De fleste tilfeller av utvisning gjaldt klare tilfeller av omgåelsesekteskap, konkluderer rapporten. Et vedtak om utvisning innebærer å bli ilagt et tidsbegrenset eller varig innreiseforbud til Norge, eventuelt også til de andre landene i det såkalte Schengen-området.

Rapporten omhandler ikke vedtak etter EØS-regelverket eller utvisning av borgere fra land utenfor EØS-området som er basert på et avslag etter EØS-regelverket om familieinnvandring.

Om lovbestemmelsen

Omgåelsesekteskap reguleres av utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Lovbestemmelsen omfatter både rene proformaekteskap og ekteskap som vil ha realitet, men hvor det hovedsakelige formålet med inngåelsen av ekteskapet er å oppnå oppholdstillatelse. 

2.6.2022 Sluttkommentar fra Sivilombudet

Sivilombudet ga 2. juni 2022 en sluttkommentar til UNEs rapport. Ombudet oppfordrer ikke UNE til å gjenoppta gamle saker, men mener UNE bør være ekstra oppmerksomme ved behandling av omgjøringsanmodninger hvor vedtaket er fattet før mai 2020.

«Etter ombudets syn er det fortsatt begrunnet tvil om hvorvidt UNEs praksis frem til mai 2020 har vært i tråd med  forarbeidenes føringer. Ombudet ber på denne  bakgrunn UNE om å være særlig oppmerksom på muligheten for feil ved sin tidligere skjønnsutøvelse når de behandler eventuelle begjæringer om omgjøring av avslag fra perioden før mai 2020.»