Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev 26.10.2021 med vedlagt høringsnotat.

Se kommentarene nedenfor.

Effektivisering

Departementet har foreslått endringer i utlendingsloven (utl) § 62 første ledd bokstav d og e og utlendingsforskriften (utf) § 11-9 og 11-10. Vi er enig i at forslaget samlet sett vil kunne bidra til å effektivisere saksbehandlingen. 

Konsekvensen av forslaget

Etter forslaget er det ikke lenger noe krav om å ha gjennomført pliktig opplæring for å få permanent oppholdstillatelse. Videre vil kravet om prøver for å få permanent oppholdstillatelse bare gjelde for personer som har plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven § 37.

Vår forståelse er at fjerning av kravet til opplæring betyr at det ikke lenger vil gjelde noen form for språkkrav (verken opplæring eller prøver) for personer som nevnt i integreringsloven § 38, det vil si faglærte og deres familiemedlemmer. Vi antar at dette er tilsiktet, men nevner det for ordens skyld.

Behov for avklaring av forholdet til introduksjonsloven

Vi ser ikke at høringsnotatet kommer inn på forholdet til den nå opphevede introduksjonsloven.

I Utlendingsdirektoratets (UDIs) og UNEs saker om permanent oppholdstillatelse (og i saker statsborgerskap) vil det en god stund fremover være introduksjonsloven som regulerer rettighetene og pliktene til opplæring og prøver, se overgangsreglene i integreringsloven § 51 og integreringsforskriften § 72.

Vi mener derfor at det er behov for en avklaring av hvilke krav til opplæring/prøver som skal gjelde for den gruppen som er omfattet av introduksjonsloven, inkludert hvilket/hvilke unntak som skal gjelde for denne gruppen.

Vil godkjenning av prøver i norsk være å anse som «forskrift» i henhold til forvaltningsloven?

Vi går ut fra at første punktum i forslaget til ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 11-9 første ledd omfatter avsluttende prøve i norsk muntlig etter integreringsloven (og eventuelt introduksjonsloven). Videre åpner annet punktum for at søkere også kan legge frem annen «godkjent prøve» i norsk muntlig. Tredje punktum gir UDI hjemmel til å fastsette hvilke norskprøver som er godkjent som dokumentasjon.

Ut fra departementets intensjon om å effektivisere regelverket mener vi det er en fordel at det gis en uttømmende regulering av hvilke prøver i norsk som skal godtas. Det er et spørsmål om det er tilstrekkelig at slik regulering gjøres i retningslinjer, eller om dette må/bør vedtas forskrifts form. Her viser vi til definisjonen av forskrift i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c og de krav som forvaltningsloven stiller til forskrifter.

Ikrafttredelse

Departementet foreslår at endringene skal gjelde for alle ubehandlede og nye søknader fra det tidspunktet lov- og forskriftsendringene trer i kraft. UNE har forstått tilsvarende formulering i overgangsregel knyttet til selvforsørgelseskravet (som ble endret fra 01.01.2021) slik at UDIs vedtakstidspunkt vil være avgjørende for om saken skal vurderes etter gamle eller nye regler. Departementet kan med fordel presisere om det er slik overgangsregelen er ment.

Vi går ut fra at det vil være en fordel for søkere å få saken vurdert etter de nye reglene, slik at det ikke vil oppstå problemstillinger knyttet til manglende forutberegnelighet ved en slik overgangsregel.Med hilsen

Jan Olav Barstad
fungerende avdelingsdirektør


Saksbehandler: Trond Øystein Vetleseter

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider.