Illustration of guidelines

Photo: Adobe Stock

Rutineskildringa inneheld eit nytt punkt 6.3. om å forklare seg munnleg.

I saker om vern er det ikkje uvanleg at det kjem inn nye opplysningar under klagebehandlinga. Da må UNE vurdere om saka bør returnerast til UDI for ny behandling eller tilleggsintervju.

Dersom saka ikkje blir returnert til UDI for ny behandling, er utgangspunktet at klagaren bør få moglegheit til å forklare seg munnleg om sitt nye asylgrunnlag før UNE avgjer saka. Det kan skje ved ein saksførebuande samtale hos UNE og/eller ved frammøte for ei nemnd. Dette avgjer nemndleiar. Rutineskildringa oppstiller ei rekkje unntak der slik munnleg behandling ikkje er nødvendig.

Du kan lese den reviderte rutineskildringa her.