Last updated: 01/09/2021 01/09/2021

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke fornyet sin oppholdstillatelse som student fordi formålet med oppholdet ikke var heltidsutdanning.

Bakgrunn

Klageren søkte om få fornyet sin midlertidige oppholdstillatelse som student.

UDI mente at klageren ikke hadde hatt tilfredsstillende studieprogresjon, og at klagerens formål med oppholdet ikke var heltidsstudier. Søknaden ble derfor avslått.

I klagen ble det blant annet anført at manglende studieprogresjon skyldtes at klageren hadde blitt sterkt påvirket av at et nært familiemedlem døde. Han viste også til at han hadde tatt 15 studiepoeng og fått godkjent et annet fag.

Vurdering og konklusjon

UNE var enig med UDI i at det ikke var sannsynliggjort at formålet med oppholdet var heltidsutdanning. Det var ikke tilstrekkelig at klageren hadde tatt 15 studiepoeng i løpet av året han hadde oppholdt seg i Norge med studietillatelse. UNE viste til sammenlikning til at 30 studiepoeng per semester og 60 studiepoeng per år regnes som god studieprogresjon.

Ifølge oppholdstillatelsen hadde klageren kun adgang til å arbeide inntil 20 timer i uken og heltidsarbeid i feriene. Opplysninger fra NAV og Skatteetaten viste at klageren hadde vært registrert som ansatt hos fem forskjellige arbeidsgivere i tillatelsesperioden, og at han har arbeidet parallelt hos flere av dem. I de fleste månedene var han registrert med langt flere arbeidstimer enn tillatelsen ga adgang til.

Samlet sett mente UNE at klagerens manglende studieprogresjon sammenholdt med at han har arbeidet i strid med sin tillatelse tilsa at klagerens formål med oppholdet ikke var fulltidsstudier, men å arbeide som ufaglært.

Det var ikke sterke menneskelige hensyn i saken og klageren hadde heller ikke særlig tilknytning til Norge slik disse begrepene skal forstås i loven.

Var dette sammendraget nyttig?