Last updated: 30/04/2020 30/04/2020

Sammendrag: Studie

Klageren hadde en studietillatelse til et mastergradsstudium. Han søkte om fornyelse for å begynne på en ny mastergrad. Han fikk avslag fordi det ikke var dokumentert at han hadde fullført sin tidligere mastergrad, og det nye studiet var ikke en videreføring av tidligere studier.

Bakgrunn

Mann fra Egypt søkte om fornyet oppholdstillatelse for å ta en ny toårig mastergrad. UDI avslo søknaden fordi klageren ikke oppfylte vilkåret om nok studieprogresjon på sitt tidligere masterstudium. Han hadde heller ikke dokumentert at han hadde fullført det første masterstudiet. UDI viste til sitt rundskriv om oppholdstillatelse for studenter (RS 2010-101) punkt 8.1.2. Det er et vilkår for fornyet studietillatelse at utlendingen har fullført det første studiet med normal progresjon som er to år, eller med en forsinkelse på maksimalt ett semester.

I klagen skrev klageren at han hadde vært utsatt for en ulykke og dermed sykmeldt. Dette hadde påvirket hans forberedelser til eksamen. Han mente at han hadde fullført sin første mastergrad i slutten av 2018, og at han skulle få vitnemål våren 2019. Han sendte inn sykmelding for en periode på tre uker høsten 2017.

UNEs vurdering

UNE var enig i UDIs avslag. Selv om UNE ikke er bundet av UDIs rundskriv, var UNE enig i vilkårene der. Etter regelverket skal en oppholdstillatelse som hovedregel bare fornyes ved endring av studieplanen hvis den nye utdanningen er en videreføring av det tidligere studiet. Det er en forutsetning for at tillatelse kan gis, at søkeren har avsluttet sin tidligere grad, og ikke har vært vesentlig forsinket i sine studier. Mer enn et halvt års forsinkelse på masterstudiet regnes som en vesentlig forsinkelse hvis søkeren ønsker å ta en ny mastergrad. UNE mente at vilkåret ikke var oppfylt. Klagerens forklaring og sykmeldingen var ikke nok til å akseptere klagerens forsinkelse i saken.  

Var dette sammendraget nyttig?