Last updated: 19/01/202019/01/2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Sammendraget gjelder en etnisk hazara som oppga å være under 18 år da han ankom Norge i slutten av 2015. Han fremla ingen identitetsdokumenter. Siden han opplyste å være under 18 år ble det gjennomført en aldersundersøkelse.

Som grunnlag for søknaden om beskyttelse opplyste klageren at han frykter Taliban og pashtunske nomader som er ute etter å drepe hazaraer og sjiamuslimer. Klageren fryktet også en lokal maktperson som mente klageren var skyldig i at en av hans familiemedlemmer var blitt drept.

UNE vurderte ikke om klagerens identitet var riktig, da klageren ikke hadde krav på en oppholdstillatelse. UNE tok utgangspunkt i klagerens opplysninger om sin egen identitet, og la til grunn at han var over 18 på UNEs vedtakstidspunkt.

UNE tiltrådte UDIs vurdering av klagernes troverdighet, og at klagerens forklaring ikke kunne legges til grunn for den rettslige vurderingen. I sin vurdering viste UNE også til landinformasjon vedrørende tradisjonelle konfliktløsningsmekanismer og mente at anførselen om blodhevn mot klageren fremstod som lite troverdig. UNE mente det også var lite troverdig at klageren ikke hadde noe kontakt med sin familie i Afghanistan, slik han hadde anført.

UNE mente at klageren ikke risikerte forfølgelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. UNE begrunnet dette med at det ikke er støtte i landinformasjonen for at hazaraer på generelt grunnlag risikerer forfølgelse fra hverken Taliban eller pashtunske nomader.

Videre mente UNE at det ikke forelå en reell fare for å bli utsatt for forhold etter utlendingslovens § 28 første ledd bokstav b. Sikkerhetssituasjonen på klagerens hjemsted ble vurdert å være tilstrekkelig trygg med tanke på en retur dit.

Det forelå heller ikke sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge som kunne danne grunnlag for opphold.

Var dette sammendraget nyttig?