1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Etter en konkret vurdering anså UNE klagerens identiet for å være klarlagt, jf. statsborgerforskriften § 1-3 annet ledd. Klageren hadde ikke fremlagt pass og UNE tok ikke stilling til om det var alminnelig sannsynlighetsovervekt for at klagerens oppgitte identitetsopplysninger var riktige. Dette fordi klageren var under 18 år da hun kom til Norge, og hun på UNEs vedtakstidspunkt hadde minst én forelder som fylte vilkårene for klarlagt identitet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UDI innvilget klageren oppholdstillatelse fordi han var mindreårig uten forsvarlig omsorg i hjemlandet. Tillatelsen ble tidsbegrenset fordi det var tvil om hans identitet. Klageren mente han skulle fått innvilget beskyttelse, men UNE endret ikke UDIs vedtak.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2016
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge