Last updated: 19/01/202019/01/2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ikke tatt til følge. Enstemmig.

Mann søkte om beskyttelse som enslig mindreårig asylsøker. Han fremla ikke pass eller andre identitetsdokumenter. UDI avslo søknaden om beskyttelse og la til grunn at klageren ikke var mindreårig. Klagerne opplyste i klageomgangen at han hadde konvertert til kristendommen.

Klagerens troverdighet ble ansett som svekket og det ble ikke lagt til grunn et lavere beviskrav. Nemnda fant det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren hadde foretatt en reell konvertering til kristendommen. Det var flere forhold ved klagerens forklaring som tydet på at konverteringen ikke var gjort på bakgrunn av en reell, kristen overbevisning og som han dermed ville fastholde ved en retur til Afghanistan. Nemnda la blant annet vekt på at klageren hadde kontaktet det kristne miljøet på bostedet kort tid etter at han fikk avslag på søknaden om asyl av UDI og at han ble døpt kun to måneder etter at han hadde blitt en del av en huskirke, uten at han hadde hatt noen form for dåpsundervisning. Videre mente nemnda at klageren viste manglende refleksjoner rundt konverteringen fra islam til kristendommen og konsekvensene det ville få for ham ved en eventuell retur til hjemlandet.

UDIs avslag ble opprettholdt.

Var dette sammendraget nyttig?