The Norwegian flag

Photo: Adobe Stock

Ordningen med forvaltningsbehandling videreføres. Det betyr at det er UDI og UNE som behandler saker om tilbakekall av statsborgerskap.

15.01.2020 kom lovendringer i statsborgerloven om tilbakekall av statsborgerskap. Departementet har, etter vedtak fra Stortinget, drøftet om tilbakekall av statsborgerskapssaker skulle behandles av domstolene istedenfor forvaltningen. Det er nå bestemt at dagens ordning videreføres, med noen endringer.

Rettssikkerheten styrkes

Det er UDI som fatter vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Vedtaket kan klages inn til UNE. Lovendringen innebærer at alle klagesaker hvor tilbakekall av statsborgerskap er tema skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte. Det betyr at personene det gjelder får møte personlig i UNE for å uttale seg før saken avgjøres. 

Lovendringen innebærer også at det skal gis fritt rettsråd uten behovsprøving. Fritt rettsråd betyr at du får dekket utgifter til advokat når forvaltningen behandler saken din.

Retten til fritt rettsråd gjelder også saker der det allerede er forhåndsvarslet, og eventuelt fattet vedtak, om tilbakekall av statsborgerskap.

Barns statsborgerskap tilbakekalles ikke

Barns statsborgerskap skal som hovedregel ikke kunne tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Dette skal også gjelde personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de søkte om eller fikk norsk statsborgerskap. I noen  få unntak kan barns statsborgerskap tilbakekalles hvis barnet ikke har en sterk tilknytning til Norge. 

Norsk statsborgerskap skal ikke tilbakekalles dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep overfor personen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. For å vurdere om det er et uforholdsmessig inngrep ser vi på forholdets alvor opp mot statsborgerens tilknytning til riket.

Hva skjer med sakene som har ligget på vent i UNE?

UNE skal sende alle klagesaker om tilbakekall av statsborgerskap som har ligget på vent til UDI. UDI må behandle klagen og vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap på bakgrunn av nytt regelverk.

Saker som har vært satt på vent og berører barn skal prioriteres. Tilbakekallssaker som har vært lengst til behandling i UDI og saker som har åpne avhengighetssaker skal også prioriteres. Avhengighetssaker betyr at en person har flere saker enn tilbakekallssaken til behandling, for eksempel en søknad om familieinnvandring.

Fakta om tilbakekall av statsborgerskap

  • Reglene om tilbakekall av statsborgerskap står i statsborgerloven. Statsborgerskap kan tilbakekalles hvis det bygget på uriktige opplysninger.
  • I praksis betyr dette at man kan miste statsborgerskapet hvis man bevisst har gitt uriktige opplysninger, eller skjult opplysninger, og fått et statsborgerskap man aldri skulle hatt.
  • De vanligste tilfellene hvor statsborgerskap blir tilbakekalt er uriktige opplysninger om identitet og omgåelsesekteskap.

Mer informasjon om lovendringen

Ikrafttredelsesrundskrivet

Proposisjon 141 L (2018-2019)