Ketil_Larsen.jpg

By Ketil Larsen, avdelingsdirektør i Utlendingsnemnda

I Dagbladet 31. august går advokat Arild Humlen hardt ut mot Utlendingsnemnda ( UNE).

Med bred penn maler Humlen et bilde av et UNE som er på kollisjon med grunnleggende rettsstatsprinsipper. Ifølge Humlen ser UNE bort fra gjeldende internasjonale rettsforpliktelser, fordi vi selv mener at disse ikke gjelder vår virksomhet.

UNE ER KLAGEORGANET for dem som får avslag av Utlendingsdirektoratet (UDI). Som klageorgan kan jeg forsikre at UNE står opp for rettssikkerheten, og at vi følger internasjonale forpliktelser som Norge er bundet av. I kronikken er Humlen særlig opptatt av en europeisk konvensjon om gjensidig likestilling av borgere - som både Norge og Tyrkia er tilsluttet. Humlen mener at UDI og UNE treffer vedtak om tilbakekall eller utvisning mot tyrkiske borgere som er i strid med denne konvensjonen.

I EN RETTSKRAFTIG dom fra 2017 avviste Borgarting lagmannsrett Humlens innvendinger om at UNEs vedtak var i strid med konvensjonen. Lagmannsretten kom til at konvensjonen ikke gir enkeltpersoner rettigheter. Høyesterett tillot ikke anken fremmet.
Humlen fikk heller ikke medhold i en annen sak som foreløpig bare er avgjort av Oslo tingrett, og hvor Humlen har anket til lagmannsretten. Tingretten tok i den saken ikke stilling til om individer kan påberope seg rettigheter etter konvensjonen, da de mente at UNEs vedtak var gyldig uansett.

DET HUMLEN IKKE opplyser i kronikken, er altså at han selv har ført rettssaker mot UNEs vedtak der den aktuelle konvensjonen var et tema - uten å få medhold av domstolene.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Dagbladet 10. september 2018. Innlegget er et svar på en kronikk signert advokat Arild Humlen (ekstern lenke), publisert i Dagbladet 31. august 2018.