Temaet for notatet er når seksuell orientering, i praksis vanligvis homofili, gir grunnlag for beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd, jf. §§ 29 og 30. Gjennomgangen har vist at UNE foretar en konkret og helhetlig vurdering i hver enkelt sak. Det er fast praksis at homofile og lesbiske anses som "en spesiell sosial gruppe" i konvensjonens forstand og faller inn under definisjonen i lovens § 30 bokstav d, jf. § 28 a. Dette behandles ikke nærmere i dette notatet. Fokuset i notatet vil være når seksuell orientering gir en velbegrunnet frykt for forfølgelse. Når vi i notatet gjennomgående kun omtaler den seksuelle orienteringen homofili vil det samme normalt også være gjeldende når personer anfører at de risikerer forfølgelse pga andre typer av seksuell orientering.

Dette praksisnotatet er basert på vedtak innhentet fra asylseksjonene. Det tas forbehold om at ikke alle vedtak der homofili/seksuell orientering er en sentral anførsel er kommet med i gjennomgangen.

Les hele praksisnotatet i PDF