Last updated: 12/01/2023 12/01/2023

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke opphold på selvstendig grunnlag fordi hun ikke hadde blitt utsatt for mishandling i samlivet, slik loven bruker dette begrepet.

Sakens bakgrunn

Klageren hadde kommet til Norge på familiegjenforening med sin ektefelle. Hun ble senere separert, men søkte opphold på selvstendig grunnlag fordi hun hadde blitt mishandlet i samlivsforholdet, se utlendingsloven § 53. UDI avslo søknaden.

UNEs vurdering

UNE trodde på klagerens forklaring om volden hun hadde blitt utsatt for, men mente at hun ikke var blitt utsatt for «mishandling» slik loven bruker dette begrepet. I slike saker må man vurdere hendelsenes karakter og alvorlighetsgrad, omstendighetene rundt hendelsene og om det er snakk om enkeltstående episoder eller en del av et handlingsmønster. Den samlede vurderingen er dermed basert på varigheten, omfanget og alvorlighetsgraden av hendelsene. Det er i tillegg et krav om at klageren har fått redusert livskvalitet på grunn av hendelsene.

Ved en anledning hadde ektefellen slått klageren med flat hånd, tatt kvelertak på henne og sagt at han ville drepe henne. UNE mente at dette fremstod som en enkeltstående handling knyttet til en konkret uoverensstemmelse.

Hva gjaldt de to andre voldsepisodene som fant sted etter at samlivet ble avsluttet, mente UNE at heller ikke disse var uttrykk for et handlingsmønster i samlivsforholdet, men skjedde i forbindelse med helt konkrete uoverenstemmelser knyttet til samlivsbruddet. Ektefellens handlinger var uakseptable, og UNE var ikke i tvil om at klageren følte seg krenket. Likevel var ikke volden av et slikt alvor og omfang at det ble ansett som mishandling i utlendingslovens betydning av ordet.

Et annet vilkår for å få opphold på selvstendig grunnlag er at klageren, på grunn av samlivsbruddet, vil få urimelige vanskeligheter i hjemlandet. Heller ikke klagerens individuelle forhold tilsa at hun vil møte urimelige vanskeligheter ved retur på grunn av samlivsbruddet. De vanskelighetene klageren vil møte, vil ikke skyldes hennes situasjon som skilt, og vilkårene for ny oppholdstillatelse var derfor ikke oppfylt. Det var heller ikke grunnlag for å gi klageren opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.

Var dette sammendraget nyttig?